KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 1.       Amaç

Ufkum Sigorta, gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 •         Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 •         Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 •         Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile Ufkum Sigorta tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

 

 1.       Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

 

Kişisel Verinin İçeriği
Kimlik Verisi Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi, sigortalı adı-soyadı, sigorta ettirenin adı-soyadı, sigortalı adayı adı-soyadı, imza sirküleri,
İletişim Verisi Telefon numarası, faks, açık adres bilgisi, ülke, şehir, e-posta adresi (dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil), sigorta ettirenin adı-soyadı, adres bilgileri.
Müşteri İşlem Verisi Ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler, müşteri numarası, sözleşme numaraları, işlem tarihi, hesap numarası gibi bilgiler.
Özel nitelikli kişisel veriler ·         Sağlık raporu, kan grubu,

·         Sağlık sigortası başvuru formu

·         Genel adli muayene raporu,

·         Hastalık bilgileri ve geçmişi,

·         Tıbbi tanı,

·         Engellilik, malullük ve sakatlık durumu

·         İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu kapsamında Konjenital/kronik hastalık, bağışıklama tetanos/hepatit vb. hastalık, tıbbi anamnez bilgileri, fiziki muayene sonuçları, laboratuvar bulguları

·         Ehliyet üzerinde kullandığı cihaz ve protezler (ehliyet fotokopisi)

·         Adli sicil kaydı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri

·         Nüfus cüzdanı üzerinde kan grubu ve din hanesi karşılığı

·         Sendika bilgileri, üye olunan dernek/kulüpler

·         Irk ve etnik kökeni

Diğer Veriler Bağlı olduğu sağlık kuruluşu, ikametgah belgesi, sosyal güvenlik türü, sigortalı adayı boy/kilo, hasar durumu.
Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.
Finansal Veri Banka adı, IBAN bilgileri, brüt prim tutarı, çek bilgileri, tazminat prim tutarı gibi bilgiler.
Hukuki İşlem Verisi Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve yönetilmesi için gerekli olan bilgiler (dava konusu, mahkeme adı, takip tutarı ve nedeni gibi bilgiler).
Risk Yönetimi Verisi Sigorta risk süreçlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen bilgiler.
Pazarlama Verisi Piyasa araştırması süreçleri kapsamında elde edilen veriler.
Mesleki Deneyim Verisi İş ve mesleki bilgiler, gelir aralığı, meslek adı, eğitim durumu gibi bilgiler.
Lokasyon Verisi Adres bilgileri, riziko adresi, riziko konumu, açık adresi, bölge adı gibi bilgiler.

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar ve Şirket binalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği, Sigortacılık Destek Hizmetleri Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yukarıda sayılan mevzuatla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği, Sigortacılık Destek Hizmetleri Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yukarıda sayılan mevzuatla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla, özellikle;

 •         Hasar ihbar süreçlerinin yürütülmesi,
 •         Hasar değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 •         Sigorta süreçleri kapsamında istihbarat çalışmalarının yapılması,
 •         Mal varlığını dondurulma ve güncelleme süreçlerinin yürütülmesi,
 •         Rücu işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 •         Sigorta fiyatlama tablolarının oluşturulması,
 •         Yetkili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

 •         Müşteriye iletilen teklifin sisteme kaydedilmesi,
 •         Sigorta sözleşmesi kapsamında gerekli evrakın sisteme kaydedilmesi,
 •         Müşteri değerlendirme çalışmalarının yapılması,
 •         Mesafeli satış sözleşmesi süreçlerinin yürütülmesi,
 •         Tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 •         Teklif ve poliçe girişlerinin sisteme girişlerinin yapılması,
 •         Eksik beyan tespitlerinin yapılabilmesi,
 •         Eksper ve anlaşmalı onarım firmalarının sisteme tanımlanması,
 •         Hasar kontrol ve ödeme süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 •         Kredi kartı ile tahsilat süreçlerinin yürütülmesi,
 •         Sigortalıların diğer sigorta şirketlerine geçiş süreçlerinin yürütülmesi,
 •         Sigorta başvuru formlarının sisteme kaydedilmesi,
 •         İş ortakları tarafından iletilen verilerin sisteme girişlerinin yapılması.

Bir hakkın tesis edilmesi, kullandırılması ve korunması, Şirketimiz politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 •         Takip edilen dava dosyaları ile ilgili üçüncü kişilere bilgilendirme yapılması,
 •         Acente/broker performans değerlendirmelerinin yapılması,
 •         Dava belgelerinin sisteme kaydedilmesi,
 •         Haciz süreçlerinin yürütülmesi,
 •         Organizasyon firmasına seyahat için gerekli belgelerin iletilmesi,
 •         Koasürans işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 •         Hediye çeki süreçlerinin yürütülmesi,
 •         Müşteri memnuniyet süreçlerinin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

 1.   Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği, Sigortacılık Destek Hizmetleri Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yukarıda sayılan mevzuatla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Şirketimizin ilgili tedarikçilerine, iş ortaklarına, iştirak ve bağlı ortaklıklarına, fon kurucusu ve yöneticilerine aktarılabilmektedir.

4.1. Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği, Sigortacılık Destek Hizmetleri Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat, kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, özellikle;

 •         Hasar ihbar süreçlerinin yürütülmesi,
 •         Rezerv çalışmalarının yapılması,
 •         Rücu işlemlerinin yapılması,
 •         Sigortalı hasar ödemelerinin yapılması amacıyla Şirketimizin iş ortaklarına, iştirak ve bağlı ortaklıklarına aktarılmaktadır.

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

 •         Eksik ve gerekli belgelerin temin edilmesi,
 •         Acentelerin sigortalıların bilgilerine erişimlerinin sağlanması,
 •         Çek süreçlerinin yürütülebilmesi,
 •         Çevre kurum araştırmalarının yapılabilmesi,
 •         Sağlık kurumlarının provizyon girişlerini gerçekleştirmeleri,
 •         Beyansızlık bildirimlerinin yapılması,
 •         Poliçe süreçlerinin yürütülmesi,
 •         Yurt dışına çıkan ödeme bildirimlerinin yapılması,
 •         Sigortalıların sağlık geçmişlerinin değerlendirilmesi,
 •         Provizyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Şirketimizin iş ortaklarına, iştirak ve bağlı ortaklıklarına aktarılmaktadır.

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması ve Şirketimiz politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 •         Dava süreçleriyle ilgili üçüncü kişilerin bilgilendirmelerinin yapılması,
 •         Dava süreçlerinin danışman avukatlarca takip edilmesi,
 •         Değerleme faaliyetlerinin yapılması,
 •         Teknik danışmanlık alım süreçlerinin yürütülmesi,
 •         Tahkikat çalışmalarının yürütülmesi,
 •         Sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi,
 •         Diğer sigorta şirketlerinin bilgilendirilmesi amacıyla ilgili tedarikçilere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

 1.   Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturulacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

 

 1. Müşteri’nin Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1.     Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2.      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3.       Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4.      Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5.   Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6.   Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7.      İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8.  Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline www.ufkumsigorta.com linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Call Now ButtonHEMEN ARA
× Whatsapp Yardım Hattı